Regulamin serwisu internetowego AlleFree.pl

§1
Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Serwis lub AlleFree.pl – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://allefree.pl lub http://www.allefree.pl.
 • Konto w Serwisie – przestrzeń prywatna w Serwisie, do której dostęp ma Użytkownik, który dokonał prawidłowej rejestracji w serwisie i potwierdził swoją tożsamość za pomocą hasła dostępu do konta.
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która utworzyła konto w Serwisie za pomocą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracji lub utworzyła Galerię Internetową w Serwisie za pomocą prawidłowego wypełnienia formularza tworzenia nowej Galerii Internetowej.
 • Regulamin – regulamin serwisu internetowego AlleFree.pl.
 • Galeria Internetowa – internetowa galeria zdjęć stworzona przez Użytkownika.
 • Anonimowa Galeria Internetowa – Galeria Internetowa stworzona w Serwisie przez Użytkownika bez utworzonego Konta w Serwisie.
 • Panel Galerii - element strony internetowej prezentujący stworzoną przez Użytkownika Galerię Internetową w zminiaturyzowany sposób za pomocą pomniejszonych zdjęć, które po kliknięciu przenoszą osobę odwiedzającą na stronę Galerii Internetowej Użytkownika.
 • Administrator – właściciel Serwisu lub inna osoba działająca na jego zlecenie zajmująca się administracją Serwisu.

§2
Informacje ogólne

 • Regulamin określa ogólne warunki korzystania z oferty serwisu internetowego AlleFree.pl. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje każdego Użytkownika. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem publikowanym w AlleFree.pl oraz do jego przestrzegania.
 • Idea serwisu: internetowa galeria zdjęć.

§3
Warunki korzystania z Serwisu

 • Każdy Użytkownik może posiadać dowolną ilość Galerii internetowych w Serwisie.
 • Anonimowa Galeria Internetowa jest automatycznie usuwana po 60 dniach jej trwania.
 • Zabrania się tzw. "hotlinkowania" dużych zdjęć umieszczonych w Galerii Internetowej. Dopuszcza się jedynie "hotlinkowanie" zdjęć w rozmiarach mniejszych niż duże.
 • Użytkownik ma prawo ingerencji w kod Panelu Galerii celem dostosowania jej wyglądu do własnych potrzeb.

§4
Aktywność Użytkownika w Serwisie

 • Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:
  • umieszczania w Serwisie własnych fotografii lub grafik poprzez formularz tworzący Galerię Internetową,
  • zgłoszenia naruszenia postanowień regulaminu lub polskiego prawa przez innego Użytkownika Serwisu,
  • utworzenia Konta w Serwisie poprzez formularz rejestracji.
 • Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma dodatkowo prawo do:
  • usunięcia stworzonej przez siebie Galerii Internetowej,
  • przedłużenia czasu trwania Galerii Internetowej o odpowiedni okres czasu,
  • osobistych ustawień własnego Konta w Serwisie,
  • korzystania z pozostałych funkcjonalności dostępnych z poziomu Konta w Serwisie.
 • Umieszczając fotografie w AlleFree.pl Użytkownik udziela Serwisowi prawa do prezentowania jej w:
  • serwisie internetowym AlleFree.pl (dotyczy wszystkich rozmiarów zdjęć),
  • innych serwisach, w których został umieszczony Panel Galerii (dotyczy rozmiarów średniego i najmniejszego),
  • materiałach reklamowych AlleFree.pl (bannery, artykuły prasowe, screenshoty itp.) z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich i w sposób taki aby możliwa była identyfikacja Użytkownika będącego właścicielem fotografii (dotyczy rozmiaru najmniejszego).
  Dostęp do wyżej opisanych materiałów będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Wyłącza się wnoszenie roszczeń Użytkownika z tytułu prezentacji jego fotografii we wszelkich materiałach Serwisu opisanych powyżej.
 • Użytkownik umieszczając fotografię lub grafikę w Serwisie zachowuje wszelkie prawa autorskie (copyrights) do fotografii lub grafiki.
 • Użytkownik ma prawo umieścić w Serwisie jedynie fotografie lub grafiki, do których posiada prawa autorskie lub wymaganą zgodę do wykorzystania fotografii lub grafik.
 • Fotografie lub grafiki, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie że łamią prawa autorskie osób trzecich lub łamią polskie prawo będą usuwane przez Administratora bez ostrzeżenia i powiadomienia oraz archiwizowane do ewentualnych celów dowodowych w przypadku roszczeń osób trzecich przez okres dwóch miesięcy.
 • AlleFree.pl może kierować do Użytkownika oferty i usługi specjalne AlleFree.pl w postaci akcji informacyjnych przy użyciu podanego przy rejestracji adresu email.
 • Adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie NIE będzie wykorzystywany do przesyłania reklam firm i osób trzecich.

§5
Zastrzeżenia

 • AlleFree.pl oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • Działania Użytkowników naruszające prawa osób trzecich, lecz dołożą wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich działań. W szczególności dotyczy to naruszeń praw autorskich i polskiego prawa.
  • Bezprawną dystrybucję fotografii pochodzących z AlleFree.pl, lecz dołożą wszelkich starań żeby takie działania uniemożliwić lub powstrzymać.
  • Nieprawidłowe działanie Serwisu, do których zalicza się między innymi: niedostępność lub utrata(całościowa lub częściowa) Galerii Internetowych Użytkowników, błędne tworzenie Galerii Internetowych, niemożliwość połączenia z serwerem itd.
  • Wszystkie szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim poufnego kodu oraz e-maila potrzebnego do skasowania danej galerii lub kodu dostępu do Konta w Serwisie.
  • Wszystkie szkody spowodowane nieautoryzowanym dostępem do bazy danych oraz plików serwisu (np. atak hakerski lub inny).
  • Nieprawidłowe działanie i wynikłe z tego powodu szkody związane z dostępem do serwisów zewnętrznych, np. Allegro.pl. Dotyczy to przede wszystkim automatycznej zamiany galerii płatnej na darmową galerię AlleFree.pl.
  Z wyżej wymienionych powodów nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej lub majątkowej AlleFree.pl, Administratora i innych osób lub instytucji administrujących serwisem AlleFree.pl w związku ze stratami Użytkownika wynikającymi z nieprawidłowego działania Serwisu (stratami dowolnego typu). AlleFree.pl nie przetwarza żadnych danych osobowych.